ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دادخواست تخلیه مورد اجاره
دادخواست تخلیه به منظور نوسازی (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که موجر قصد تخریب و نوسازی عین مستاجره را داشته و پروانه ساخت آن را نیز اخذ کرده باشد، اما مستأجر حاضر به تخلیه ملک نشود، می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق تخلیه آن را از شورای حل اختلاف تقاضا نماید.

دادخواست تخلیه به منظور تجدید بنا (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که موجر قصد احداث ساختمان جدید و تجدید بنا در عین مستأجره داشته و پروانه ساخت شهرداری را اخذ نموده است، می‌تواند تخلیه مورد اجاره را به موجب نمونه دادخواست فوق از شورای حل اختلاف تقاضا نماید.

دادخواست تخلیه به دلیل انتقال به غیر پس از اتمام مدت اجاره (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که مدت اجاره به اتمام رسیده باشد و مستأجر بدون تخلیه و تحویل عین مستأجره، آن را به غیر منتقل نماید، موجر می تواند با استفاده از نمونه دادخواست مذکور علیه وی در محاکم قضایی طرح دعوا کند و تخلیه مورد اجاره را تقاضا نماید.