ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست تخلیه به منظور تجدید بنا
دادخواست تخلیه به منظور تجدید بنا (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که موجر قصد احداث ساختمان جدید و تجدید بنا در عین مستأجره داشته و پروانه ساخت شهرداری را اخذ نموده است، می‌تواند تخلیه مورد اجاره را به موجب نمونه دادخواست فوق از شورای حل اختلاف تقاضا نماید.