ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست افزایش اجاره بها
دادخواست تعدیل و افزایش اجاره بها بر مبنای نظر کارشناس (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که موجر پس از منقضی شدن مدت اجاره خواستار افزایش نرخ اجاره بها بوده و مستاجر حاضر به قبول افزایش اجاره بها نیست، موجر می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق تعدیل و افزایش اجاره بها را از شورای حل اختلاف تقاضا نماید.