ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
استنکاف مستاجر از پرداخت اجاره بها
دادخواست مطالبه اجور معوق (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که مستاجر از پرداخت اجاره بها امتناع کند، موجر می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق جهت مطالبه اجور معوقه چنانچه تا مبلغ بیست میلیون تومان باشد به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.