ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست فسخ اجاره
دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تغییر شغل

شرح :

در صورتی که مستأجر شغلی را که در اجاره نامه برای عین مستأجره در نظر گرفته شده باشد تغییر دهد، مستأجر حق فسخ قرارداد اجاره را دارد و می تواند به منظور تأیید آن با استفاده از نمونه دادخواست مذکور به مراجع قضایی مراجعه نماید.

دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل عیب حادث شده

شرح :

در صورتی که عیبی در عین مستأجره حادث شود که آن را از قابلیت انتفاع خارج نماید، مستأجر حق دارد قرارداد اجاره یا اجاره نامه را فسخ کند و در صورتی که موجر فسخ قرارداد را نپذیرد مستأجر می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق از مراجع قضایی تأیید فسخ قرارداد را تقاضا نماید.

دادخواست فسخ قرارداد اجاره به دلیل تخلف از وصف

شرح :

در صورتی که عین مستأجره با اوصافی که در اجاره‌نامه ذکر شده منطبق نباشد، مستأجر می‌تواند بعد از رویت با استفاده از نمونه دادخواست فوق و به دلیل تخلف از وصف، تایید فسخ قرارداد اجاره را از دادگاه تقاضا نماید.