ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
لایحه دفاعیه
لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده تقسیط مهریه

شرح :

در صورتی که دادگاه پس از مطالبه مهریه از جانب زوجه، پرداخت بخشی از آن را به عنوان پیش‌پرداخت مقرر نموده و مابقی را تقسیط کرده است، چنانچه زوج توانایی مالی برای پرداخت این مقدار را ندارد، می‌تواند برای تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور و تقاضای تعدیل اقساط مهریه از نمونه لایحه فوق کمک بگیرد.

لایحه دفاعیه تجدیدنظرخواهی در پرونده مطالبه وجه سفته

شرح :

در صورتی که شخصی سفته‌ای را به عنوان تضمین اجرای قرارداد و به صورت امانت در اختیار دیگری قراردهد، سپس دارنده جهت مطالبه وجه سفته به دادگاه مراجعه نموده و دادگاه به نفع وی رأی صادر کند، محکوم‌علیه می‌تواند با مطالعه نمونه لایحه فوق برای تجدیدنظرخواهی از رأی مذکور اقدام نماید.