ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه شکواییه شکستن مهر یا پلمپ با عنف
شکواییه شکستن مهر یا پلمپ با عنف

شرح :

در صورتی که محل یا چیزی به امر مقام صالح رسمی پلمپ شده و شخصی به عنف اقدام به شکستن یا محو پلمپ نماید، مرتکب جرم شده و با ارائه نمونه شکواییه فوق قابل تعقیب و مجازات در مراجع کیفری خواهد بود.