ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه شکواییه خرابی آثار تاریخی با عملیاتی بدون اجازه از سازمان