ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رسیدگی در صلاحیت شورای حل اختلاف
دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که شخصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را برای دعوایی که در شورای حل اختلاف مطرح کرده نداشته باشد، می تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به این شورا ارائه دهد.

دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که بایع پس از فروش مبیع همچنان آن را در تصرف داشته و از ایفای تعهد خود در قبال خریدار امتناع کند، خریدار می تواند اجرت المثل ایام تصرف را با استفاده از نمونه دادخواست فوق مطالبه نماید. اگر مبلغ اجرت المثل بیش از بیست میلیون تومان نباشد، این دادخواست باید به شورای حل اختلاف تقدیم گردد.

دادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که صادر کننده چک فوت نموده و وراث نیز از پرداخت مبلغ چک استنکاف ورزند، دارنده چک جهت مطالبه وجه آن می تواند در صورتی که مبلغ مذکور تا بیست میلیون تومان باشد، با استفاده از نمونه دادخواست فوق علیه آنها در شورای حل اختلاف اقامه دعوی کند.

دادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب مدارک و مستنداتی از دیگری طلبکار بوده و مبلغ طلب تا بیست میلیون تومان باشد، برای مطالبه وجه می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق در شورای حل اختلاف علیه وی اقامه دعوا کند.

دادخواست مطالبه نفقه با قرار تامین خواسته و جلب نظر کارشناس (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که زوج نفقه زوجه را پرداخت نکند و مقدار آن کمتر از  بیست میلیون تومان باشد، زوجه می تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق جهت مطالبه نفقه ایام زوجیت و تقاضای صدور تأمین خواسته به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.

دادخواست تامین دلیل مورد اجاره به دلیل تغییر شغل معین شده (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که طرفین در قرارداد اجاره، اختصاص دادن عین مستأجره به شغل خاصی را شرط نموده باشند و مستأجر برخلاف قرارداد شغل خود را تغییر دهد، موجر می‌تواند برای جمع آوری مدارک از شورای حل اختلاف تقاضای صدور تامین دلیل کند.