ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک
دادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب مدارک و مستنداتی از دیگری طلبکار بوده و مبلغ طلب تا بیست میلیون تومان باشد، برای مطالبه وجه می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق در شورای حل اختلاف علیه وی اقامه دعوا کند.