ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی
دادخواست اعسار از پرداخت هزینه های دادرسی (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که شخصی توانایی پرداخت هزینه دادرسی را برای دعوایی که در شورای حل اختلاف مطرح کرده نداشته باشد، می تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق، درخواست اعسار از پرداخت هزینه دادرسی را به این شورا ارائه دهد.