ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه قرارداد اجاره به شرط تملیک منقول
قرارداد اجاره به شرط تملیک منقول

شرح :

 در صورتی که شخصی حقیقی یا حقوقی بخواهد مال منقول خود را به موجب قرارداد اجاره به شرط تملیک به مشتری بفروشد به نحوی که بعد از تسویه کلیه بدهی های خریدار، تملیک انجام شود، می تواند از نمونه قرارداد فوق استفاده کند.