ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
قرارداد اقاله
اقاله نامه

شرح :

در صورتی که طرفین توافقنامه ای با موضوع تملیک و واگذاری ملک در مقابل تهاتر مبلغ مشخص قصد اقاله آن را نمایند می توانند به نمونه اقاله نامه فوق مراجعه نمایند.