ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه مبایعه نامه
مبایعه نامه ملک

شرح :

در صورتی که اشخاص حقوقی مترصد انعقاد قراردادی با موضوع خرید ملک هستند می توانند از نمونه مبایعه نامه ملک مذکور استفاده نمایند.