ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دادخواست مطالبه نفقه معوقه
دادخواست مطالبه نفقه معوقه ایام زوجیت با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که زوج در طول زندگی مشترک از پرداخت نفقه زوجه امتناع نماید و مبلغ مذکور تا بیست میلیون تومان باشد، زوجه می تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق علیه وی در شورای حل اختلاف اقامه دعوا کند.