ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه اظهارنامه مطالبه وجه
اظهارنامه مطالبه وجه چک بلامحل

شرح :

 در صورتی که شخصی به موجب یک یا چند فقره چک از دیگری طلبی دارد که پس از مراجعه به بانک مشخص می‌شود بلامحل هستند می تواند به موجب نمونه اظهارنامه فوق از صادرکننده چک مطالبه وجه چک بلامحل نماید.

اظهارنامه مطالبه طلب عادی

شرح :

در صورتی که شخصی از دیگری طلبی داشته و بدهکار از پرداخت دین امتناع ورزد، طلبکار می‌تواند با ارائه نمونه اظهارنامه فوق و به صورت رسمی طلب خود را از وی مطالبه نماید.