ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دادخواست مطالبه وجه
دادخواست مطالبه وجه چک علیه وراث صادر کننده با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که صادر کننده چک فوت نموده و وراث نیز از پرداخت مبلغ چک استنکاف ورزند، دارنده چک جهت مطالبه وجه آن می تواند در صورتی که مبلغ مذکور تا بیست میلیون تومان باشد، با استفاده از نمونه دادخواست فوق علیه آنها در شورای حل اختلاف اقامه دعوی کند.

دادخواست مطالبه وجه ثمن معامله با قرار تامین خواسته خودرو (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که خریدار ثمن معامله را به فروشنده پرداخت نکند و این مبلغ تا بیست میلیون تومان باشد، بایع می‌تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق، جهت مطالبه ثمن به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.

دادخواست مطالبه وجه با مستندات و مدارک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب مدارک و مستنداتی از دیگری طلبکار بوده و مبلغ طلب تا بیست میلیون تومان باشد، برای مطالبه وجه می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق در شورای حل اختلاف علیه وی اقامه دعوا کند.

دادخواست مطالبه وجه سند عادی با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب سند عادی از دیگری طلبکار باشد و بدهکار از پرداخت بدهی خود امتناع کند، چنانچه مبلغ مذکور تا بیست میلیون تومان باشد طلبکار می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق جهت مطالبه وجه و تقاضای صدور قرار تامین خواسته به شورای حل اختلاف مراجعه نماید.

دادخواست مطالبه وجه در قبال انجام تعهد (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که یکی از طرفین قرارداد بعد از انجام تعهدات طرف مقابل به تعهد خود مبنی بر پرداخت وجه عمل نکند، دیگری می تواند برای مطالبه وجه مذکور از نمونه دادخواست فوق استفاده نماید. اگر این مبلغ تا بیست میلیون تومان باشد، این دادخواست بایستی به شورای حل اختلاف تقدیم گردد.

دادخواست مطالبه وجه سفته به نحو تضامن با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که صادر کننده وجه سفته و یا ظهرنویس در تاریخ سررسید مبلغ سفته را پرداخت نکنند به نحو تضامن مسئول پرداخت وجه می باشند. در صورتی که وجه سفته تا بیست میلیون تومان باشد رسیدگی به آن در صلاحیت شورای حل اختلاف می باشد.

دادخواست مطالبه وجه ثمن از فروشنده_موضوع معامله مستحق للغیر(شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که موضوع معامله مستحق للغیر باشد خریدار می تواند علیه فروشنده مال غیر به موجب نمونه دادخواست فوق طرح دعوا نماید و اگر مبلغ مذکور تا بیست میلیون تومان باشد، موضوع در صلاحیت شورای حل اختلاف است.

دادخواست مطالبه وجه چک از ظهرنویس با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که وجه چک پرداخت نشود، دارنده آن می تواند علاوه بر صادر کننده با استفاده از نمونه دادخواست فوق به ظهر نویس نیز مراجعه نماید. اگر وجه چک تا مبلغ بیست میلیون تومان باشد، دارنده باید در شورای حل اختلاف اقامه دعوا نماید.

دادخواست مطالبه وجه چک با قرار تامین خواسته (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که صادر کننده چک، مبلغ متعهد شده را در تاریخ سررسید پرداخت نکند و مبلغ چک تا بیست میلیون تومان باشد، دارنده می تواند با استفاده از نمونه دادخواست مذکور علیه وی در شورای حل اختلاف اقامه دعوا نماید.