ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
گزارش پرونده مشارکت در دائر کردن مرکز فساد
پرونده مشارکت در دائر کردن مرکز فساد

شرح :

هر گاه طفل زیر 18 سال مرتکب جرم مشارکت در دائر کردن مرکز فساد شود، پرونده به دادگاه اطفال ارجاع می شود، زیاندیده می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از جزئیات این موضوع اطلاع کسب نماید.