ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه رای الزام به تنظیم سند رسمی
پرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که فروشنده آپارتمان به دلیل عدم اخذ پایان‌کار در تنظیم سند رسمی تآخیر نماید، خریدار نمی‌تواند در ضمن الزام وی به تنظیم سند رسمی، خسارت تأخیر در انجام تعهد را مطالبه کند؛ زیرا همان‌طور که در رأی صادره در پرونده فوق مشاهده می‌شود، عدم صدور پایان‌کار از سوی شهرداری از مصادیق فورس‌ماژور و خارج شدن انجام تعهد از عهده متعهد می‌باشد.

پرونده عدم تعیین زمان تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که در قرارداد انتقال ملک، تنظیم سند رسمی منوط به انجام تشریفات ویژه‌ای بوده ولی زمان مشخصی برای آن تعیین نشده باشد، خریدار می‌تواند پس از گذشت مدت زمان عرفی، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نماید. رآی صادره در نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که عدم انجام تشریفات مذکور، مانعی برای رسیدگی به دعوای تنظیم سند رسمی نمی‌باشد.

پرونده الزام به تنظیم سند رسمی

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب مبایعه‌نامه عادی زمینی را خریداری نموده و فروشنده از ایفای تعهدات خود مبنی بر تنظیم سند رسمی انتقال امتناع ورزد، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق برای آشنایی با رویه الزام به تنظیم سند رسمی آشنا شود.