ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده الزام به تنظیم سند رسمی
پرونده الزام به تنظیم سند یک باب مغازه

شرح :

در صورتی که شخصی در ضمن دعوای الزام به تنظیم سند رسمی یک باب مغازه، ادعای اعسار را نیز در دادگاه مطرح نماید، دادگاه بایستی ابتدا و پیش از رسیدگی به دعوای اصلی، ادعای اعسار را مورد رسیدگی قراردهد. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید اطلاعات بیشتری در این رابطه کسب کنید.