ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
مجازات ضرب و شتم عمدی