ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست تامین دلیل تصرف عدوانی
دادخواست تامین دلیل متصرف عدوانی (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که شخصی ملکی را بدون اجازه و عدوانا تصرف کرده و در آن تغییراتی ایجاد کرده باشد، مالک می‌تواند برای جمع آوری دلیل و اقامه دعوا، از شورای حل اختلاف تقاضای تامین دلیل نماید.