ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست مطالبه خسارت
دادخواست مطالبه خسارت (به طرفیت بورس)

شرح :

در صورتی که شخصی متقاضی مطالبه خسارت از شرکت بورس است می تواند با ارائه نمونه دادخواست فوق به هیأت داوری بورس و اوراق بهادار خسارت خود را دریافت نماید.

دادخواست مطالبه خسارت (ضرر و زیان ناشی از تخریب)

شرح :

در صورتی که بر اثر انجام عملیات ساختمانی، به املاک مجاور خساراتی وارد شود، متضرر می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق جهت مطالبه ضرر و زیان ناشی از تخریب و مطالبه خسارات وارده اقدام نماید.