ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه دادخواست مطالبه اجرت المثل ایام تصرف
دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که بایع پس از فروش مبیع همچنان آن را در تصرف داشته و از ایفای تعهد خود در قبال خریدار امتناع کند، خریدار می تواند اجرت المثل ایام تصرف را با استفاده از نمونه دادخواست فوق مطالبه نماید. اگر مبلغ اجرت المثل بیش از بیست میلیون تومان نباشد، این دادخواست باید به شورای حل اختلاف تقدیم گردد.

دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مورد اجاره

شرح :

در صورتی که قرارداد اجاره بین موجر و مستأجر تمدید نشود و مستأجر به تصرفات مورد اجاره ادامه دهد، موجر مستحق اجرت المثل است و اگر مستأجر اقدام به پرداخت اجرت المثل ننماید موجر می تواند با ارائه نمونه دادخواست مذکور، در مراجع حقوقی علیه وی اقامه دعوا نماید.

دادخواست مطالبه اجرت المثل زمان تصرف مبیع

شرح :

در صورتی که شخصی منافع مال متعلق به دیگری را استفاده نماید، مالک می تواند اجرت المثل ایام تصرف را از وی تقاضا کند و در صورتی که متصرف حاضر به پرداخت اجرت المثل نشود، مالک حق دارد به موجب نمونه دادخواست مذکور، علیه وی در دادگاه اقامه دعوا نماید.