ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دادخواست تامین دلیل به علت تبدیل عین مستاجره به محل فساد
دادخواست تامین دلیل تبدیل مورد اجاره به محل فساد (شورای حل اختلاف)

شرح :

در صورتی که مستاجر، عین مستاجره را به محلی برای فساد و انجام کارهای نامشروع تبدیل کند، موجر می‌تواند با استفاده از نمونه دادخواست فوق و به جهت استفاده در مراجع قضایی، صدور قرار تامین دلیل را از شورای حل اختلاف تقاضا نماید.