ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
قرارداد مشارکت
نمونه قرارداد مشارکت در ساخت

شرح :

این قرارداد برای مالکین زمین های موضوع قراردادهای ساخت و ساز و همچنین شرکت های فعال در حوزه ساخت و ساز قابل استفاده است.

قرارداد مشارکت مدنی خصوصی

شرح :

در صورتی که اشخاصی قصد مشارکت مدنی به منظور انجام امور بازرگانی، واردات و صادرات و امور صنعتی و تولیدی را دارند می توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.