ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
دانلود نمونه قرارداد مساقات
قرارداد مساقات

شرح :

در صورتی که صاحب درختان یا باغستان جهت مراقبت و رسیدگی درختان یا باغ با شخص دیگری قراردادی منعقد کنند طرفین می توانند از نمونه قرارداد فوق استفاده نمایند.