ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
متن وکالتنامه دادگستری
قرارداد وکالت دادگستری

شرح :

در صورتی که بعد از تنظیم وکالتنامه، وکیل و موکل قصد تنظیم قرارداد جهت تعیین حق‌الوکاله را دارند، می‌توانند از نمونه قرارداد وکالت دادگستری فوق استفاده نمایند.