ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه شکایت عدم تحویل شناسنامه المثنی پس از یافتن شناسنامه
شکواییه عدم تحویل شناسنامه المثنی پس از پیدا کردن شناسنامه اصلی

شرح :

در صورتی که شخصی شناسنامه خود را مفقود کرده و اقدام به اخذ شناسنامه المثنی نموده است، اگر پس از یافتن شناسنامه اصلی در مهلت قانونی (10 روز) برای تحویل شناسنامه المثنی به اداره ثبت احوال مربوطه مراجعه نکند، مرتکب جرم شده و با استفاده از نمونه شکواییه فوق می‌توان علیه وی طرح شکایت نمود.