ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه شکایت عدم انجام آزمایش دستگاه قبل از بهره برداری