ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای دادگاه در خصوص ایراد صدمه بدنی
پرونده ایراد صدمه بدنی غیرعمدی

شرح :

در صورتی که شخصی در جریان تصادف رانندگی و به صورت غیرعمد موجب ورود صدمه بدنی به دیگری شود، زیان‌دیده می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و اطلاع از نحوه رسیدگی به موضوع علیه وی شکایت کیفری نماید.