ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رویه قضایی در خصوص نصب قیم
پرونده نصب قیم

شرح :

 در صورتی که قصد تعیین قیم برای اشخاصی را دارید که به موجب قانون بایستی برای آنها قیم نصب شود، می‌توانید با مطالعه نمونه پرونده فوق در خصوص نحوه رسیدگی به درخواست نصب قیم در مراجع قضایی اطلاعاتی کسب نمایید.