ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده تقسیم ترکه
پرونده تقسیم و افراز ماترک

شرح :

در صورتی که تعدادی از وراث متوفی حاضر به تقسیم ترکه نشوند، سایر وراث می‌توانند با مراجعه به دادگاه و با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این امور، تقسیم و افراز ماترک را از دادگاه تقاضا کنند.