ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم تامین خواسته
1: پرونده تامین خواسته

شرح :

در صورتی که شخصی به موجب یک فقره چک از دیگری طلبکار است، ضمن اقامه دعوا برای مطالبه وجه چک می‌تواند با رجوع به نمونه پرونده فوق، ابتدا صدور قرار تأمین خواسته را از دادگاه تقاضا کند.

پرونده تامین خواسته فوری

شرح :

درصورتی که دارنده اوراق تجاری به علت عدم پرداخت بدهی اقامه دعوا کند، می تواند با رجوع به نمونه پرونده تامین خواسته فوری، پیش از تقدیم دادخواست یا درضمن آن، از دادگاه صدور قرار تأمین خواسته را تقاضا نماید.