ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده رفع تصرف عدوانی
1: پرونده تصرف عدوانی (تجدیدنظر)

شرح :

در صورتی که شخصی متهم به تصرف عدوانی ملک متعلق به دیگری یا قسمتی از اراضی ملی شده است، می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این اتهام و چگونگی صدور رأی در این موارد آگاهی یابد.