ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای دادگاه در خصوص اصلاح سند
پرونده اصلاح سند (اعاده دادرسی)

شرح :

در صورتی که پس از احراز مالکیت شخصی بر ملکی نیاز به اصلاح سند باشد، خواهان می تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق الذکر وکسب آگاهی از روند ونحوه رسیدگی نسبت به این امر اقدام کند.