ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه حکم استرداد جهیزیه
پرونده استرداد جهیزیه

شرح :

 پس از جاری شدن صیغه طلاق و تعیین تکلیف در باب حقوق  زوجه امکان استرداد جهیزیه وجود ندارد. در نمونه پرونده فوق می توانید با جزئیات این موضوع از روند رسیدگی تا صدور رأی آن آشنا شوید.