ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای اجرای حکم مطالبه مهریه
پرونده مطالبه باقیمانده مهریه (اجرای احکام)

شرح :

در صورتی که زوج به پرداخت باقیمانده مهریه محکوم شود، زوجه می‌تواند اجرای حکم مزبور را از دادگاه تقاضا نماید و در صورتی که طرفین در این موضوع سازش نمایند پرونده مختومه می‌شود. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مشاهده نمایید.