ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
رای در خصوص اجرای حکم ابطال معامله