ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده ابطال معامله صوری
پرونده ابطال قرارداد صوری (تجدیدنظر)

شرح :

درصورتی که یکی از طرفین قرارداد پس از مدتی ادعا کند که قرارداد صوری بوده و تقاضای ابطال قرارداد صوری را در دادگاه مطرح نماید، همانطور که در نمونه پرونده فوق مشاهده می‌شود، به ادعای او ترتیب اثر داده نخواهدشد. زیرا در قراردادها اصل بر این است که اراده طرفین همان است که در قرارداد پیش‌بینی شده است.