ما نیاز حقوقی شما را برآورده میکنیم

 
نمونه پرونده افترا
پرونده فحاشی و افترا

شرح :

در صورتی که شخصی دیگری را مورد فحاشی و افترا قرار دهد، مرتکب جرم شده است و به موجب شکایت شاکی خصوصی به مجازات مقرر محکوم می‌گردد. متضرر می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و کسب اطلاع از روند رسیدگی و صدور رأی این موضوع جهت مجازات مرتکب اقدام نماید.

پرونده افترا

شرح :

درصورتی که شخصی با استعمال الفاظ ناپسند به دیگری افترا زند و به او توهین کند، قابل تعقیب کیفری است. در نمونه پرونده فوق می‌توانید جزئیات این موضوع را مطالعه کنید.