print-icon

پرونده عدم تعیین زمان تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

در صورتی که در قرارداد انتقال ملک، تنظیم سند رسمی منوط به انجام تشریفات ویژه‌ای بوده ولی زمان مشخصی برای آن تعیین نشده باشد، خریدار می‌تواند پس از گذشت مدت زمان عرفی، الزام خوانده به تنظیم سند رسمی را از دادگاه تقاضا نماید. رآی صادره در نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که عدم انجام تشریفات مذکور، مانعی برای رسیدگی به دعوای تنظیم سند رسمی نمی‌باشد.

نتیجه:

نقض دادنامه بدوی مبنی بر رد دعوای خواهان و اعاده پرونده به دادگاه صادرکننده قرار

تاریخ رای نهایی: 1392/04/16
شماره رای نهایی: 9209970222900379
رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبداللهی
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ استیری

ماده 2 و 3 و 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی

رای بدوی


در خصوص آقای ح.ی. وکیل دادگستری به وکالت از آقای م.خ. فرزند م. به طرفیت سازمان نوسازی شهرداری تهران به خواسته الزام خوانده به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد 147/ت/ف/117 ـ 79/2/25 مبنی بر أخذ پایان‌کار و تفکیک پلاک به انضمام خسارات دادرسی بدین توضیح که خواهان حسب قرارداد فوق، شش دانگ یک واحد تجاری از بلوک چکاوک به شماره تیپ 11 در طبقه همکف به مساحت تقریبی 49 متر مربع در... را در ازا ثمن معین خریداری نموده و طبق ماده 6 قرارداد خوانده متعهد به تنظیم سند رسمی پس از انجام تشریفات قانونی و آماده شدن اسناد مذکور به نام خواهان گردیده و علی‌رغم گذشت 12 سال نسبت به انجام تعهد خود اقدام نکرده است و نماینده خوانده در دفاع اعلام داشته طبق قرارداد انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی گردیده و هیچ زمانی برای انتقال سند تعیین نشده و هنوز تشریفات انتقال سند انجام نشده و لذا در حال حاضر امکان تنظیم سند نمی‌باشد، حالیه با توجه به این‌که در طرح نواب، املاک مردم به همراه خیابان‌ها وکوچه‌ها تملک و پس از احداث بزرگراه، مستحدثاتی بنا شده و مشخص نیست که ملک فروخته شده به خواهان در بلوک چکاوک در کدام پلاک ثبتی است و موضوع نیاز به نقشه‌برداری و تنظیم سند برای کل منطقه پس از ابطال اسناد خرد دارد لذا دعوای خواهان در حال حاضر قابلیت رسیدگی نداشته و به استناد ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوای خواهان صادر و اعلام می‌گردد. قرار صادره ظرف مدت 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 7 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبداللهی

رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. با وکالت آقای ح.ی. به طرفیت سازمان نوسازی شهر تهران نسبت به دادنامه شماره 91/113 شعبه هفتم که به موجب آن دعوی تجدیدنظرخواه مبنی بر الزام به انجام تعهدات خود مندرج در قرارداد شماره 147/ت/ف117 ـ 79/2/25 مبنی بر أخذ پایان‌کار و تفکیک پلاک مردود اعلام شده است (قرار رد صادر شده است) با توجه به این‌که استناد دادگاه به این‌که انتقال سند منوط به انجام تشریفات قانونی است و زمان معین برای انتقال سند تعیین نشده و تاکنون تشریفات انتقال سند انجام نشده است فاقد توجیه قانونی است زیرا از تاریخ قرارداد 12 سال گذشته و الفاظ عقود محمول بر معانی عرفیه می‌باشد و عرف سپری شدن مدت طولانی مزبور را قبول نمی‌کند چه بسا تجدیدنظرخوانده تا 12سال دیگر هم به استناد قرار موصوف هیچ‌گونه اقدامی به عمل نیاورد در حالی‌که برابر نص صریح ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی رسیدگی به دعاوی و فصل خصومت وظیفه قضات می‌باشد، معطل ماندن امور افراد با فصل خصومت یاد شده در تعارض می‌باشد بنابراین اعتراض تجدیدنظرخواه با بندهای ج و هـ ذیل ماده 348 قانون مزبور انطباق دارد فلذا مستنداً به ماده 353 همان قانون قرار صادره نقض و جهت رسیدگی ماهوی به دادگاه صادر کننده قرار منقوض اعاده می‌گردد. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 29 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
حسینی ـ استیری