پرونده مطالبه قیمت روز اراضی تحت تصرف شهرداری (تجدیدنظر)

در صورتی که  در مورد اراضی تحت تصرف شهرداری، میان مالک و شهرداری توافقی صورت گرفته باشد، تا پیش از ابطال توافق مذکور امکان مطالبه قیمت عادله زمین‌ها بر اساس اظهارنظر کارشناس وجود نخواهد داشت. پرونده فوق نمونه‌ای از آرای صادرشده در این موضوع را نشان می‌دهد.

نتیجه:

نقض دادنامه بدوی و صدور قرار عدم استماع دعوا

تاریخ رای نهایی: 1392/10/21
شماره رای نهایی: 9209970220301395
مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی

تبصره یک و دو ماده‌ واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری‌ها
مواد 197و 198 و 515 و 519 و 2 و 358 قانون آیین دادرسی مدنی
ماده 4 قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت
ماده 10 قانون مدنی

رای بدوی


در خصوص دعوی خانم س.ن. فرزند م. با وکالت آقای الف.الف. به‌طرفیت شهرداری به خواسته صدور حکم به الزام خوانده به پرداخت قیمت روز پلاک ثبتی 53210 فرعی از 138 اصلی واقع در بخش 12 تهران با جلب نظر کارشناس و خسارت دادرسی به علت تصرف ملک فوق توسط خوانده و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده و اظهارات طرفین دادگاه ضمن احراز مالکیت خواهان نسبت به پلاک ثبتی یادشده حسب پاسخ استعلام ثبتی به‌عمل‌آمده از ثبت جنوب شرق تهران به شماره 3841 مورخه 92/2/21 مطابق تبصره یک و دو ماده‌واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری‌ها مصوب سال 1370 جهت بررسی صحت‌وسقم ادعای خواهان و تعیین بهای روز ملک، موضوع را به هیئت سه‌نفره کارشناسان (1- کارشناس منتخب شهرداری 2- کارشناس منتخب مالک 3- کارشناس منتخب دادگاه) ارجاع و کارشناسان منتخب پس از مطالعه پرونده و معاینه محل به اتفاق طی نظریه مورخه 92/5/12 ضمن تأیید ادعای خواهان و تصرف ملک موصوف توسط شهرداری و تبدیل آن به اتوبان شهید شوشتری، بهای عادله قطعه زمین مورداشاره را به مبلغ 2/280/000/000 ریال برآورد و اعلام نموده و با توجه به قطعی بودن و غیرقابل‌اعتراض بودن نظریه کارشناسان فوق‌الذکر و دفاع غیرموجه خوانده، دعوی مطروحه وارد و ثابت تشخیص و مستنداً به مواد 198 و 515 و 519 قانون آیین دادرسی مدنی و ماده‌واحده قانون نحوه تقدیم ابنیه، املاک و اراضی واقع در طرح شهرداری‌ها مصوب سال 1370 حکم به محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ 2/280/000/000 ریال بهای روز ملک موضوع خواسته و مبلغ 5/525/000 ریال هزینه دادرسی (تمبر کارشناسی) و حق‌الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی در حق خواهان صادر و اعلام می‌گردد در خصوص دعوی تقابل شهرداری به‌طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای الف.الف. به خواسته الزام خوانده به ایفای تعهدات قرارداد شماره 11193 مورخه 82/2/20 مبنی بر انتقال سند پلاک ثبتی 53210/138 به نام شهرداری و خسارت دادرسی از توجه به جامع اوراق و محتویات پرونده اولاً نظر به اینکه طبق ماده 4 قانون تنظیم بخشی مقررات مالی دولت اخذ هرگونه وجه، کالا و خدمات توسط دستگاه‌های اجرایی منوط به تجویز قانون‌گذار گردید فلذا اخذ هرگونه مالی از طرف دستگاه‌های اجرایی در قبال ارائه خدمات برخلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت افراد و مغایر با قانون می‌باشد. ثانیاً: هیئت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین اساس به‌کرات مصوبه‌های شوراهای اسلامی شهر و روستا و تصمیمات شهرداری را باطل و خلاف شرع اعلام نموده است ثالثاً: توافق و تأیید صورت‌جلسه مورخه 82/2/22 در بند 3 منوط به تصویب کمیسیون ماده 5 شده است درصورتی‌که هیچ‌گونه مصوبه‌ای که حاکی از تصویب مفاد صورت‌جلسه مورداشاره به‌صورت خاصی باشد ارائه نگردید و تصویب طرح تفصیلی تهران بزرگ که به‌صورت سراسری و برای کل شهر تهران بوده و با تصویب آن بسیاری از املاک حاشیه تهران و خارج از محدوده قانونی شهر، داخل در محدوده قانونی شهر گردیده را نمی‌توان دلیل انجام تعهد از ناحیه شهرداری قلمداد کرد. رابعاً: با توجه به اینکه جهت اخذ موافقت کمسیون ماده 5 مهلت خاصی تعیین نگردیده وفق نظر فقهای امامیه و نظرات دکترین حقوقی اجل و مدت برای تعهد و شرط متقابل، قسطی از ثمن قرارداد بوده و مشخص نبودن آن موجب بطلان شرط و درنتیجه تصلی جهل به عوضین قرارداد و بالتبع بطلان قرارداد می‌گردد بنابراین با توجه به استدلال صورت گرفته دعوی خواهان غیر وارد تشخیص و به استناد ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی حکم به بطلان آن صادر و اعلام می‌گردد و وکیل خواهان مکلف است بعد از قطعیت دادنامه و قبل از صدور اجرائیه نسبت به پرداخت مابه‌التفاوت هزینه دادرسی (تمبر) اقدام نماید رأی صادره حضوری و ظرف بیست روز قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران نمی‌باشد.
رئیس شعبه 148 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ رضایی فر


 

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی شهرداری با نمایندگی آقای ع.ح. به‌طرفیت خانم س.ن. با وکالت آقای الف.الف. نسبت به دادنامه شماره 437 مورخ 92/5/13 شعبه 148 دادگاه عمومی تهران متضمن محکومیت تجدیدنظرخواه به پرداخت بهای یک قطعه زمین موضوع پلاک ثبتی 53210 فرعی از 138 بخش 12 تهران و خسارات مربوطه و نیز بطلان دعوی تقابل تجدیدنظرخواه مبنی بر ایفای تعهد الزام به تنظیم سند رسمی انتقال مآلاً وارد است و دادنامه تجدیدنظر خواسته به جهت مغایرت با مقررات قانونی مخدوش است زیرا ماحصل ادعای تجدیدنظر خوانده به شرح دادخواست تقدیمی این است که تجدیدنظرخواه برای اجرای طرح‌های عمرانی خود پلاک فوق‌الاشاره را تصرف نموده است بر همین اساس تقاضای پرداخت بهای رقبات مورد تصرف براساس ماده‌واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی موردنیاز شهرداری‌ها مصوب 1370/8/28 را دارد. دادگاه نظر به اینکه ماده‌واحده فوق‌الاشاره صراحت دارد به اینکه در صورت عدم توافق بین شهرداری و مالک به نحو مذکور اقدام خواهد شد حال آنکه به‌موجب صورت‌جلسه شماره 11193 مورخ 82/2/20 بین مالکین رقبات مورد تصرف و شهرداری توافقاتی صورت گرفته و بر همین اساس مقررات یادشده نسبت به موضوع مطروحه خروج موضوعی دارد مضافاً به اینکه مادامی‌که توافق مذکور به یکی از جهات قانونی ابطال نگردد به‌موجب ماده 10 قانون مدنی معتبر و نافذ است بر همین اساس به تجویز ماده 358 قانون آیین دادرسی مدنی ضمن نقض دادنامه صادره توجهاً به اینکه تجدیدنظرخواه دلیلی که حکایت از انجام مفاد توافق یادشده داشته باشد ارائه نکرده دعاوی مطروحه را در هر دو قسمت به نحو مذکور قابل‌پذیرش ندانسته مستنداً به ماده 2 قانون مرقوم قرار عدم استماع آن را صادر و اعلام می‌دارد رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 3 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ خشنودی

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32