پرونده رفع مزاحمت از اموال غیرمنقول علیه شهرداری (دیوان عالی کشور)

در صورتی که مالک یک مال غیرمنقول، متقاضی طرح دعوا علیه شهرداری به منظور رفع مزاحمت از مال خود باشد، بایستی به دادگاه عمومی حقوقی مراجعه نماید و دیوان عدالت اداری در این مورد صلاحیت ندارد. نمونه پرونده فوق یکی از آرای دیوان عالی کشور را که در جهت حل اختلاف میان دادگاه و دیوان عدالت اداری صادر شده است، بیان می‌کند.  

نتیجه:

اعاده پرونده به دادگاه عمومی پاوه

موضوعات مرتبط

تاریخ رای نهایی: 1392/10/17
شماره رای نهایی: 9209970907800592
مرجع صدور: شعبه 18 دیوانعالی کشور
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
احمدی ـ عمرانی

ماده 13 قانون دیوان دیوان عدالت اداری

اوراق پرونده حکایت دارد که آقای م.ش. دادخواستی به‌طرفیت شهرداری به خواسته رفع مزاحمت از مال غیرمنقول به دادگستری پاوه تقدیم داشته که به شعبه اول دادگاه ارجاع شده است. شعبه مرجوعٌ‌الیه پس از بررسی به شرح دادنامه شماره 490/1 مورخ 91/7/11 رسیدگی به موضوع را مستنداً به ماده 13 قانون دیوان عدالت در صلاحیت دیوان عدالت اداری دانسته است. بنا به‌مراتب از خود نفی صلاحیت نموده و پرونده را به مرجع یادشده ارسال نموده است. درنتیجه شعبه 7 دیوان عدالت نیز به استدلال‌ اینکه رفع مزاحمت از مال غیرمنقول مشمول ماده 13 نمی‌باشد از خود نفی صلاحیت نموده و رسیدگی به پرونده را در صلاحیت دادگاه پاوه دانسته است. چون در پرونده اختلاف در صلاحیت حادث‌شده جهت تعیین مرجع صالح و حل اختلاف، آن را به دیوان‌عالی کشور ارسال داشته که به این شعبه ارجاع گردید.

رای دیوان


نظر به ماهیت دعوی و صحت استدلال شعبه 7 دیوان عدالت اداری، رسیدگی به پرونده در صلاحیت دادگاه پاوه می‌باشد. بنابراین ضمن نقص دادنامه شماره 490/1ـ 91/7/11 صادره از شعبه اول دادگاه پاوه و تعیین صلاحیت مرجع یادشده حل اختلاف معمول و پرونده اعاده ‌می‌گردد.
رئیس شعبه 18 دیوان‌عالی کشور ـ عضو معاون
 احمدی ـ عمرانی


 

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32