پرونده بردن به کمپ ترک اعتیاد با توسل به زور (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی با هدف ترک اعتیاد همسرش او را با توسل به زور به کمپ ترک اعتیاد ببرد، این عمل به دلیل عدم وجود سوءنیت مصداق آدم ربایی محسوب نمی‌شود. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با روند رسیدگی به این شکایت در مراجع کیفری آشنا شوید.

نتیجه:

نقض دادنامه بدوی و صور رأی بر برائت متهمین

تاریخ رای نهایی: 1392/06/25
شماره رای نهایی: 9209970222100601
مرجع صدور: شعبه 21 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 1155 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ایماندوست
رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
تولیت ـ پورعرب

مواد 43 و 726 و 621 قانون مجازات اسلامی
ماده 177 و 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری
ماده‌22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب

رای بدوی


در خصوص اتهام متهمین 1ـ س.غ. فرزند ف.، آزاد به قید وثیقه 2ـ ح.غ. فرزند ف.، آزاد به قید وثیقه با وکالت آقای ن.ب. به اتهام مشارکت در آدم‌ربایی و 3ـ آقای ج.ش. فرزند م. مدیر کمپ ترک اعتیاد ش. به اتهام مشارکت در آدم‌ربایی و بازداشت غیر قانونی موضوع شکایت آقای ر.د. فرزند م. با وکالت آقای ح.ب.، با عنایت به محتویات پرونده کیفرخواست صادره که حکایت از آن دارد فی‌مابین شاکی و متهمه خانم س.غ. که زن و شوهر می‌باشند به لحاظ اختلافات خانوادگی درگیری‌های متعددی بوده که بعضاً در شمال کشور و بعضاً در تهران صورت گرفته که در مواردی منجر به صدور حکم گردیده. با وصف مذکور در مورخه 1389/11/22 متهمه مذکور خانم س.غ. با همکاری برادرش ح.غ. در ساعات نیمه شب با هماهنگی قبلی با مدیریت کمپ ترک اعتیاد در ش. که از آشنایان آنان بوده به محل اقامت شاکی آمده و همزمان طی تماس با پلیس 110 آنهم در ساعت 2 نیمه شب اعلام نموده شوهرش در حال استعمال مواد مخدر است و به محض رسیدن مأمورین به محل و ایجاد درگیری از فرصت استفاده کرده و شاکی را مدیریت کمپ به همراه چند نفر دیگر در حالی که با لباس منزل بوده سوار خودرو کرده و به کمپ برده و مأمورین نیز سایر افراد را به کلانتری هدایت کرده و بالاخره پس از گذشت 2 روز با پرداخت مبلغ سه میلیون تومان توسط شاکی به مدیریت کمپ وی را رها کرده‌اند و موضوع شکایت و آدم‌ربایی طرح و جمیع محتویات پرونده از جمله اظهارات همسر شاکیه که متهم ردیف اول است و اعلام زمان تماس با 110 و اینکه همزمان مدیریت کمپ آن هم از ش. ساعت 2 نیمه شب به عمل آمده و از غفلت مأمورین استفاده نموده و شاکی را به کمپ هدایت کرده به صراحت اعلام کرده در صفحه 140 پرونده که با دریافت سه میلیون تومان او را (شاکی) رها کرده و در جریان بازجویی و مواجهه حضوری فی‌مابین آقای ش. و سایر متهمین مشارالیه ناگهان با طرح ناراحتی قبلی جلسه دادگاه را ترک و متواری گردیده و علیرغم ابلاغ در جلسات بعدی حاضر نشده و دفاعی از خود به عمل نیاورده خود حکایت از بزه و همکاری مشارالیه با سایر متهمین است. لذا نظر به جمیع جهات و ملاحظه اظهارات وکلای آنان هر چند که مدعی شده موضوع با رسیدگی در استان گیلان از مراتب اعتبار امر مختومه است ولی در اثناء رسیدگی مشخص گردیده در پرونده مذکور اولاً موضوع آدم‌ربایی به وی نگردیده و ثانیاً موضوع آدم‌ربایی مربوط به تهران و آن هم بعد از پرونده‌های مطروحه در شمال کشور بوده و این موضوع نیز در جلسه مورخه 1391/12/12 در برگ دوم و سوم صورتجلسه توسط وکیل متهمین تأیید گردیده است، موجب اثبات بزه انتساب به متهمین است ولی از آنجا که متهمین ردیف اول و دوم در جریان ربودن و انتقال شاکی به کمپ مستقیماً دخالت نکرده هرچند طرح و نقشه از ناحیه آنان صورت گرفته موضوع از مصادیق معاونت در جرم است ولی نسبت به متهم ردیف سوم آقای ش.د. که مستقیماً در انتقال شاکی به کمپ دخالت داشته است موضوع مباشرت است، دادگاه مستنداً به مواد 43 و 726 و 621 قانون مجازات اسلامی حکم بر محکومیت خانم س.غ. و ح.غ. هر یک به تحمل پنج سال حبس و متهم ردیف سوم آقای ج.ش. را به تحمل هفت سال حبس محکوم و اعلام می‌گردد. و در خصوص اتهام متهم ردیف سوم مبنی بر نگه‌‌داری و مخفی نمودن شاکی در کمپ ترک اعتیاد به مدت دو روز هرچند که موضوع را عنوان بازداشت غیر قانونی تلقی نموده ولی نظر به اینکه در متن قانون ربودن با مخفی نمودن توسط مباشر جرم یک جرم تلقی می‌گردد دادگاه در خصوص اتهام متهم ردیف سوم مبنی بر بازداشت غیر قانونی و مخفی نمودن شاکی مستنداً به ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری رأی بر برائت وی صادر و اعلام می‌گردد و در خصوص ادعای شاکی مبنی بر سرقت اموال وی از جمله یک فقره چک توسط همسرش متهمه ردیف اول و سایر اموال ایشان نظر بر اینکه اتهام سرقت در دادسرا رسیدگی و قرار منع تعقیب صادر گردیده و شاکی نسبت به قرار منع تعقیب مذکور اعتراض ننموده است دادگاه خـود را فارغ از اتـخاذ تصمیم می‌داند. رأی صـادره نسـبت به متهین ردیف اول و دوم حضوری و ظرف بیست روز پس از ابلاغ، قابل تجدیدنظر و نسبت به متهم ردیف سوم ج.ش. غیابی و ظرف ده روز پس از ابلاغ، قابل واخواهی در همین دادگاه می‌باشد.
رئیس شعبه 1155 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ ایماندوست


 

رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص اعتراض 1ـ آقای الف.م. به وکالت از ج.ش. 2ـ آقای الف.الف. به وکالت از س.غ. و ح.غ. نسبت به دادنامه شماره 400026 مورخ 92/2/16 و دادنامه غیابی شماره 400001 مورخ 92/1/26 صادره از شعبه محترم 1155 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن ردیف یک به اتهام آدم‌ربایی و ردیف 2 و 3 به اتهام معاونت در آدم‌ربایی محکومیت حاصل نموده‌اند. با ملاحظه محتویات پرونده و اینکه شاکی آقای ر.د. مطابق اظهارات همسرش خانم س.غ. معتاد بوده و در شب مورد نظر خانم غ. به اتفاق برادرش ح.غ. به محل سکونت همسرش به اتفاق مأمورین نیروی انتظامی مراجعه نموده‌اند و مضافاً خانم غ. با کمپ ترک اعتیاد تماس حاصل نموده و درخواست کرده همـسرش معتاد می‌باشد جهت بـردن وی به کمپ اقدام شود و آقای ش. که دارنده کمپ می‌باشد همزمان با حضور مأمورین در محل حاضر و اقدام به بردن شاکی به کمپ می‌نماید. اولاً انتقال شاکی به کمپ همزمان با حـضور مأمورین بوده است. ثـانیاً درخـواست انتـقال شاکی به کمپ از ناحیه همسرش خانم س.غ. بوده و آقای ش. نسبت به همین درخواست اقدام نموده است که اظهارات آقای ش. در مواجهه حضوری مورد تأیید خانم غ. قرار گرفته است، لذا صرفنظر از اینکه انتقال آقای د.(شاکی) به کمپ مورد رضایت ایشان نبوده است لیکن اقدامات تجدیدنظرخواهان با نیت انتقال وی جهت ترک اعتیاد بوده نه قصد آدم‌ربایی و متعاقب همین موضوع در روز بعد نیز شاکی با درخواست خود از کمپ رها شده است. لذا دلیلی بر سوءنیت تجدیدنظرخواهان دایر بر جـرم آدم‌ربایی وجود ندارد اگر چه ضـرورت دارد انتقال به کمپ با رضایت شاکی انجام می‌شد. لیکن عدم رضایت وی دلیل به‌عمل تجدیدنظرخواهان مبنی بر آدم‌ربایی نیست، لذا دادگاه به لحاظ فقد عنصر معنوی جرم و عدم سوءنیت تجدیدنظرخواهان مستنداً به بند یک ماده 257 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده‌22 قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصل برائت با نقض دادنامه تجدیدنظرخواسته رأی بر برائت آقایان 1ـ ج.ش. از اتهام آدم‌ربایی و آقای ح.غ. و خام س.غ. از اتهام معاونت در آدم‌ربایی صادر می‌نماید. رأی صادره قطعی است.
  رئیس شعبه 21 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
   تولیت ـ پورعرب

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32