پرونده مطالبه خسارت از شهرداری (تجدیدنظر)

در صورتی که اقدامات شهرداری موجب ورود خساراتی به اموال اشخاص شده است، زیان‌دیده برای مطالبه خسارت وارده بایستی پیش از مراجعه به دادگاه، ابتدا تصدیق این اقدام شهرداری را در دیوان عدالت اداری تقاضا کند. با مطالعه نمونه پرونده فوق می‌توانید با نحوه رسیدگی به این دعاوی در مراجع قضایی آشنا شوید.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر رد دعوای خواهان

تاریخ رای نهایی: 1392/03/20
شماره رای نهایی: 9209970220300319
مرجع صدور: شعبه 3 دادگاه تجدید نظر استان تهران
معاون قضایی دادرس شعبه 3 دادگستری ملارد ـ ذوالفقاری
رئیس شعبه 3 محاکم تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد

تبصره 1 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری
ماده 2 و 348 و 353 قانون آیین دادرسی مدنی

رای بدوی


در خصوص دعوای آقای الف.م. به وکالت از آقای ش. و غیره به طرفیت شهرداری ملارد به خواسته مطالبه سیصد و هفتاد میلیون ریال و خسارات دادرسی، وکیل خواهان در شرح خواسته بیان داشته که مأمورین شهرداری به ملک موکلان ایشان وارد شده و نسبت به تخریب بنای آن اقدام نموده‌اند که حسب تأمین دلیل انجـام شـده بـه میزان مورد خواسته به ایشان خسارت وارده شده است. شهرداری در آخرین لایحه تقدیمی به دادگاه در پاسخ بیان داشته که تعیین خسارت پس از تصدیق اقدام از ناحیه شهرداری در دادگستری قابلیت رسیدگی دارد. دادگاه با توجه به اینکه حسب تبصره 1 ذیل ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری که تعیین میزان خسارت در دادگاه عمومی را منوط به تصدیق انجام فعل از ناحیه خوانده توسط دیوان عدالت اداری دانسته است، فلذا دعوی را در حال حاضر قابل استماع ندانسته، مستنداً به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار رد دعوی صادر و اعلام می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف 20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
معاون قضایی دادرس شعبه 3 دادگستری ملارد ـ ذوالفقاری

رای دادگاه تجدید نظر


تجدیدنظرخواهی آقای ش. و خانم‌ها ب. و پ.م. با وکالت مع‌الواسطه آقای الـف.م. به طرفیــت شهـرداری مـلارد نسبــت به دادنامه شماره 910792 مورخه 91/11/12 صادره از پرونده کلاسه 890600279 شعبه 3 محاکم عمومی حقوقی ملارد که به‌موجب آن قرار رد دعــوی نخستیـن تجدیدنظــرخواهــان‌ها به خواستـه مطالبــه مبلـغ سیصـد و هفتاد میلیون ریال از تجدیدنظرخوانده صادر شده است انطباقی با جهات درخواست تجدیدنظر مندرج در ماده 348 قانون آیین دادرسی مدنی ندارد و دادنامه یاد شده با محتویات پرونده و رعایت مقررات و اصول و قواعد دادرسی و موازین قانونی صادر شده و در این مرحله از رسیدگی دلیل جدیدی که مستلزم نقض دادنامه مذکور باشد اقامه نشده، لذا با رد اعتراض، دادنامه تجدیدنظرخواسته را طبق ماده 353 قانون مرقوم نتیجتاً تأیید می‌نماید. رأی صادره قطعی است .
رئیس شعبه 3 محاکم تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
ذکائی ـ حمیدی‌راد

مطالبه خسارت از ادارات دولتی و شهرداری ناشی از تخریب اموال و ابنیه منوط به تصدیق ورود خسارت از ناحیه اداره دولتی و شهرداری در دیوان عدالت اداری است.

کد امنیتی * CAPTCHA reload_32