print-icon

پرونده مطالبه وجه سفته (تجدیدنظر)

در صورتی که صادرکننده سفته به جای امضا از مهر یا اثر انگشت استفاده کند، مهر یا اثر انگشت برای تحقق مسئولیت وی و ایجاد تعهد کفایت نموده و مکلف به پرداخت مبلغ سفته خواهد بود. مطالعه نمونه پرونده فوق نشان می‌دهد که استفاده از اثر انگشت در سفته موجب بی‌اعتباری آن نخواهد بود.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت خوانده به پرداخت مبلغ اصل خواسته و خسارات دادرسی

تاریخ رای نهایی: 1393/06/23
شماره رای نهایی: 9309970220700650
مرجع صدور: شعبه 7 دادگاه تجدید نظر استان تهران
دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اکبری
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
کوهکن ـ شریعت

مواد 314-249 و 308 قانون تجارت
مواد 1284-1301 قانون مدنی
515- 519- 522- 198-278- 348 و 358 و 351 قانون آیین دادرسی مدنی
تبصره ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/8
ماده واحده مصوبه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام
ماده 232 قانون امور حسبی

رای بدوی


درخصوص دادخواست م.ر. با وکالت ع.خ. به طرفیت 1-ح. 2-ع. 3-م. 4-م. 5- م. همگی پ. و ف.ط. مبنی بر مطالبه مبلغ150/000/000 ریال با استناد 4 فقره سفته به شماره منعکس در متن دادخواست توأم با خسارت دادرسی با توجه به وجود اصل و گواهی عدم پرداخت آن در ید خواهان که دلالت بر اشتغال ذمه خوانده داشته و استصحاب بقاء دین نتیجه گرفته می‌شود و با استناد به نظریه کارشناس رسمی دادگستری مضبوط در پرونده که مصون از تعرض باقی مانده است دفاعی در قبال خواسته صورت نگرفته مستنداً به مواد 314-249 قانون تجارت و مواد 1284-1301 قانون مدنی 515- 519- 522- 198 قانون آیین دادرسی مدنی و تبصره ماده 2 قانون صدور چک مصوب 1355/4/8 و ماده واحده مصوبه 77/9/21 مجمع تشخیص مصلحت نظام خواندگان را متضامناً به پرداخت مبلغ 150/000/000 ریال از بابت اصل خواسته و پرداخت مبلغ 3/500/000 ریال از بابت هزینه دادرسی و حق‌الوکاله و تأخیر تأدیه برحسب نرخ بانک مرکزی تا زمان تأدیه در حق خواهان محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و پس از 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظر در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
دادرس شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ اکبری

رای دادگاه تجدید نظر


درخصوص تجدیدنظرخواهی آقای م.خ. به وکالت از آقایان ح.،ع.،م.،پ. و خانم‌ها ف.ط.، م. و م.پ. به طرفیت تجدیدنظر خوانده خانم م.ر. با وکالت آقای ع.خ. نسبت به دادنامه شماره 298 مورخه 92/4/11 شعبه 178 دادگاه عمومی حقوقی تهران که به‌موجب آن حکم بر محکومیت تجدیدنظر خواهان‌ها متضامناً به پرداخت مبلغ یک‌صد و پنجاه میلیون ریال وجه چهار فقره سفته به شماره‌های خزانه‌داری کل 134953، 43415، 521687 و 521686 و جبران خسارات تأخیر تأدیه و خسارات دادرسی صادر گردیده است دادگاه نظر به اینکه با توجه به مقررات ماده 308 قانون تجارت علاوه بر امضاء مهر نیز به تنهائی برای تحقق مسئولیت در پرداخت به‌عنوان متعهد کفایت می‌نماید و با وصف مذکور اثرانگشت نیز این قابلیت را دارد و صرف اینکه شخص به‌غیراز امضاء متداول خود از اثرانگشت در سفته استفاده کند از موجبات بی‌اعتباری سفته نمی‌باشد و با وصفی که سفته‌های مستند دعوی به نام تجدیدنظر خوانده و له وی صادر گردیده است امضاء تجدیدنظر خوانده در ظهر آن خدشه به آن وارد نمی‌نماید و نظر به اینکه در اجرای مقررات ماده 232 قانون امور حسبی و ماده 278 قانون آئین دادرسی مدنی و اصدار قرار اتیان سوگند تجدیدنظر خوانده به‌شرح صورت‌جلسه دادگاه بر اشتغال ذمه مورث تجدیدنظر خواهان‌ها و بقاء آن اتیان سوگند نموده و نظر به اینکه از ناحیه وکیل تجدیدنظر خواهان‌ها ایراد و اعتراض موجه و مستدلی که نقض دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید، به‌عمل نیامده و تجدیدنظرخواهی واصله انطباقی با هیچ‌یک از جهات قیدشده در ماده 348 قانون آئین دادرسی مدنی را نداشته مستنداً به ماده358 همان قانون ضمن رد تجدیدنظرخواهی و در اجرای مقررات ماده 351 قانون آئین دادرسی مدنی و اینکه توجه دعوی به تجدیدنظر خواهان‌ها از باب وراثت بوده و نه متعهدعلیه سفته و نتیجتاً مسئولیت آن به نسبت حصه‌ای می‌باشد که از ماترک مورث خود بهره‌مند می‌شوند و نه مسئولیت تضامنی با حذف قید متضامناً و اصلاح آن به عبارت به نسبت حصه آنان از ماترک اصلاح و دادنامه تجدیدنظر خواسته بر اساس اصلاح فوق تأیید و استوار می‌گردد رأی صادره قطعی می‌باشد.
رئیس شعبه 7 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
 کوهکن ـ شریعت