print-icon

پرونده جعل امضا در ظهر چک (تجدیدنظر)

در صورتی که شخصی با جعل امضای دیگری در ظهر چک از آن استفاده کند، مرتکب جرم شده و به مجازات مقرر در قانون محکوم خواهد شد. شاکی می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق از نحوه رسیدگی به این موضوع در مراجع کیفری اطلاع یابد.

نتیجه:

تأیید دادنامه بدوی مبنی بر محکومیت متهم به پرداخت جزای نقدی و حذف قسمتی از دادنامه درخصوص معدوم نمودن چک

تاریخ رای نهایی: 1392/05/30
شماره رای نهایی: 9209970222300704
مرجع صدور: شعبه 23 دادگاه تجدید نظر استان تهران
رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی

ماده 536 قانون مجازات اسلامی
ماده 240 و 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری

رای بدوی


در خصوص اعلام شکایت آقای ر.الف. به وکالت از الف.ح. علیه آقای ع.ر. فرزند م. با وکالت آقای م.ح. دایر بر جعل امضای شاکی در ظهر چک به شماره ...-91/5/12 بانک سپه خاوران و استفاده از آن موضوع کیفرخواست تنظیمی، دادگاه با التـفات به جمیع محتویات پرونده و ملاحظه اظهارات متهم و وکلای طرفین و ملاحظه نظریه کارشناسی و سایر شواهد و قرائن موجود در پرونده ارتکاب بزه را از سوی متهم محرز تشخیص و بر این اساس مستنداً به ماده 536 قانون مجازات اسلامی نامبرده را از بابت هر اتهام به پرداخت 12 میلیون ریال جزای نقدی (جمعاً 24 میلیون ریال) و معدوم نمودن سند جعلی محکوم می‌نماید. رأی صادره حضوری و ظرف مدت20 روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم تجدیدنظر استان تهران می‌باشد.
رئیس شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران ـ خواجه خسان

رای دادگاه تجدید نظر


در خصوص تجدیدنظرخواهی آقایان 1- ر.الف. به وکالت از خانم الف.ط. 2-ع.الف. و م.ح. به وکالت از آقای ع.ر. نسبت به دادنامه شماره 251-92 مورخ 92/3/29 در پرونده کلاسه 747-91 صادره از شعبه 1026 دادگاه عمومی جزایی تهران که به موجب آن آقای ع.ر. به اتهام جعل امضای خانم الف.ط. در ظهر چک به شماره ... مورخ 91/5/12 بانک سپه خاوران و استفاده از آن در ارائه آن به‌بانک که در کیفرخواست ذکر شده است و با احراز بزهکاری و به استناد ماده 536 قانون مجازات اسلامی علاوه بر معدوم نمودن سند جعلی به پرداخت دو فقره 12 میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است، نظر به اینکه تجدیدنظرخواه در محدوده تجدیدنظرخواهی ایراد و دفاع مؤثری که از جهات شکلی و یا ماهیتی مندرج در ماده 240 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری باشد، اقامه ننموده و از نظر این دادگاه ایضاً دادنامه تجدیدنظرخواسته منطبق با موازین قانونی و دلایل موجود در پرونده اصدار یافته و ایرادی که موجب نقض باشد مشهود نیست الا اینکه معدوم نمودن سند با توجه به وصول وجه آن و اینکه صرفاً امضائات ظهر چک مجعول هستند مبتنی بر اشتباه است و از دادنامه حذف می‌گردد و در نهایت ضمن رد تجدیدنظرخواهی تجدیدنظرخواهان دادنامه تجدیدنظرخواسته را به استناد ماده 250 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و با اصلاح موصوف تأیید می‌نماید. ضمناً در پرونده مطروحه آقای ر.الف. نسبت به قرارهای منع تعقیب راجع به خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع اعتراض نموده است (ص 107 پرونده) ولی به اعتراض وی رسیدگی نشده است و قانوناً دادگاه بدوی مکلف به رسیدگی در این خصوص می‌باشد که به نظر می‌رسد که مورد غفلت واقع گردیده است. رأی صادره قطعی است.
رئیس شعبه 23 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
منصوری ـ جعفری شهنی