پرونده مطالبه خسارت تاخیر در تنظیم سند رسمی (تجدیدنظر)

در صورتی که بایع و خریدار در قرارداد مبایعه‌نامه در خصوص تاریخ تنظیم سند رسمی و تعیین وجه التزام برای عدم انجام تعهد توافق نموده باشند و فروشنده از حضور برای تنظیم سند امتناع ورزد، خریدار می‌تواند با مطالعه نمونه پرونده فوق و آشنایی با نحوه رسیدگی به این دعاوی، جهت مطالبه خسارت تأخیر در تنظیم سند رسمی اقدام نماید.

قیمت : 15,000 تومان

خرید و دانلود