پرونده الزام به تنظیم سند رسمی آپارتمان (تجدیدنظر)

در صورتی که فروشنده آپارتمان به دلیل عدم اخذ پایان‌کار در تنظیم سند رسمی تآخیر نماید، خریدار نمی‌تواند در ضمن الزام وی به تنظیم سند رسمی، خسارت تأخیر در انجام تعهد را مطالبه کند؛ زیرا همان‌طور که در رأی صادره در پرونده فوق مشاهده می‌شود، عدم صدور پایان‌کار از سوی شهرداری از مصادیق فورس‌ماژور و خارج شدن انجام تعهد از عهده متعهد می‌باشد.

قیمت : 30,000 تومان

خرید و دانلود